Harran Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
2017 Yılı, 6. Cilt, 2. Sayı

(Bu Sayının Hakem Listesi)

 (Referees List of This Issue)
İçindekiler / Contents
 
Araştırma Makaleleri / Research Articles                                                                                                          Sayfa /Page
 
  1. Gürcü Keçilerinin Bazı Reprodüktif Özellikleri
Some Reproductive Features of Gurcu Goats
Mushap KURU, Buket BOĞA KURU, Recai KULAKSIZ, Umut Çağın ARI, Hasan ORAL
Full Text: PDF

 
 
 
119-125
  2. A Clinical and Radiological Comparative Assessment of Transverse Mid-Diaphyseal Femur Fractures in Cats After Osteosynthesis with Mini Titanium and Resorbable Plates
Kedilerde Orta Diyafizer Transversal Femur Kırıklarının Mini Titanyum ve Rezorbe Olabilen Plak ile Osteosentezi Sonrası Klinik ve Radyolojik Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Mustafa Barış AKGÜL, Kemal YANIK
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
126-132
  3. Diyarbakır İlinde Sokak Köpeklerinde Görülen Mide Bağırsak Helmintleri
Gastrointestinal Helminths of Stray Dogs in Diyarbakır Province
Duygu Neval SAYIN İPEK, Akın KOÇHAN
Full Text: PDF

 
 
 
133-137
  4. Oklu Kirpilerde Böbreklerin Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi
Investigation of Kidneys with Computerized Tomography in the Porcupines
Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Ramazan İLGÜN, Bestami YILMAZ
Full Text: PDF

 
 
 
138-141
  5. Investigation The Protective Effects of Kefir in Experimental Diabetes Mellitus and Nonalcoholic Liver Fattened Rats
Deneysel Diabetes Mellitus ve Nonalkolik Karaciğer Yağlanması Oluşturulan Ratlarda Kefirin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Bülent ÖZSOY, Altuğ KÜÇÜKGÜL, Şule Yurdagül ÖZSOY, Nihat YUMUŞAK
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
142-146
  6. Effects of Vitamin and Trace Element Supplementation on Weight Gain and Health of Calves Fed Raw or Pasteurized Waste Milk
Pastörize veya Çiğ Süt ile Beslenen Buzağılarda Vitamin Mineral Takviyesinin Ağırlık Artışı ve Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Zafer MECITOGLU
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
147-151
  7. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Sığırlarda Bovine Herpes Virus 1 (BHV 1) ve Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması
A Serological Investigation on Bovine Herpes Virus Type 1 (BHV 1) and Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) Infections in Cattle in Southeast Region of Turkey
İrfan ÖZGÜNLÜK, Yakup YILDIRIM
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
152-157
  8. Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği’ne Getirilen Ortopedi Olgularının Genel Değerlendirilmesi: 564 Olgu (2009-2014)
 General Evaluation of Orthopedic Patients That Presented to Department of Surgery Faculty of Veterinary Medicine Mustafa Kemal University: 564 Cases (2009-2014)
Muhammed Enes ALTUĞ, Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Cafer Tayer İŞLER, Ziya YURTAL, Ramazan GÖNENCİ
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
158-162
  9. Şanlıurfa’da Tüketime Sunulan Koyun Peynirlerinde İnek Sütü Varlığının Belirlenmesi
Detection of Cow’s Milk in Ovine Cheese Consumed in Sanliurfa Province
Serap Kılıç ALTUN, Hisamettin DURMAZ
Full Text: PDF

 
 
 
163-166
  10. Bazı Kaba Yemlere Çörek Otu, Kekik Otu ve Yağları İlavesinin İn Vitro Organik Madde Sindirimi ve Metan Üretimi Üzerine Etkileri
Effects of Black Cumin Seed, Thyme and Their Oils Added to Some Roughages on In Vitro Organic Matter Digestibility and Methane Production
Hüseyin GÜL, Mehmet AVCI, Oktay KAPLAN
Full Text: PDF

 
 
 
 
 
167-173
     
Olgu Sunumu/Case Report
 
 
  11. Bir Kedide İntrakranial Psammomatöz Meningioma Olgusu
A Case of Intracranial Psammomatous Meningioma in A Cat
Şule Yurdagül ÖZSOY, Nihat YUMUSAK, Ayhan ÖZKUL
Full Text: PDF

 
 
 
174-176
  12. Acquired Laryngeal Paralysis in a Dog with Hypothyroidism: A Case Report
Hipotroidizmli Bir Köpekte Edinsel Larengeal Paraliz: Olgu Sunumu
Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Yusuf ŞEN
Full Text: PDF

 
 
 
177-179
  13. Ocular Squamous Cell Carcinoma Case in Three Cattle
Üç Sığırda Oküler Yassı Hücreli Karsinom Olgusu
Selvinaz YAKAN, Özgür AKSOY, Musa KARAMAN, Engin KILIÇ, Celal Şahin ERMUTLU
Full Text: PDF

 
 
 
180-185
     
Derlemeler/Reviews
 
 
  14. Tissue Enginnering Products and Biomaterials in Wound Healing in Veterinary Medicine
Veteriner Hekimlikte Yara İyileşmesinde Biyomateryaller ve Doku Mühendisliği Ürünleri
Duygu DALĞIN, Yücel MERAL
Full Text: PDF

 
 
 
186-191