Harran Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
2018 Yılı, 7. Cilt, 1. Sayı

Yayın ve Danışma Kurulu

(Bu Sayının Hakem Listesi)

 (Referees List of This Issue)
 
İçindekiler / Contents
Araştırma Makaleleri / Research Articles Sayfa /Page
1. “Malumat-ı Baytarriyye” Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme
An Analysis on the Book Named "Malumat-I Baytarriyye"
Ayşe MENTEŞ GÜRLER, Ali YİĞİT, Şule SANAL
Full Text:PDF
 
1-6
2. Deneysel Ülseratif Kolit Üzerine Yüksek Karbonhidratlı, Yüksek Yağlı ve Aralıklı Beslemenin Etkisi
Effect of High Carbohydrate, Fat and Intermittent Fasting Diet on Experimental Ulcerative Colitis
Ahmet UYAR, Hüseyin EMLİK, Turan YAMAN
Full Text:PDF
 
7-14
3. Elazığ’da Satılan Şavak Tulum Peynirlerinin Mikrobiyolojik Kalitesi
Microbiological Quality of Savak Tulum Cheeses Sold in Elazığ
Pelin DEMİR, Sümeyye ERKAN,  Gülsüm ÖKSÜZTEPE
Full Text:PDF
 
15-20
4. Effects of Systemically Used Midazolam, Ketamine and Isoflurane Anesthetic Agents on Intraocular Pressure and Tear Production in Rabbits
Tavşanlarda Sistemik Olarak Kullanılan Midazolam, Ketamin ve İsofluranın Gözyaşı Üretimi ve Göziçi Basıncı Üzerine Olan Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması
Muharrem EROL, Hanifi EROL, Gültekin ATALAN, Zafer DOĞAN, Muhammed Kaan YÖNEZ, Şule MELEK
Full Text:PDF
 
21-25
5. Bıldırcın Rasyonlarına Polen İlavesinin Besi Performansı ve Karkas Parametreleri Üzerine Etkisi
Effects of Dietary Addition of Pollen on Growth Performance and Carcass Traits of Japanese Quail
Yasin SARIKAYA, Tuncay TUFAN, Memiş BOLACALI
Full Text:PDF
 
26-31
6. Sığırlarda Sol Taraflı Abomasum Deplasmanlarının Yemlere Zeolit Minerali Katılarak Önlenmesi
Prevention of Left Displacements of the Abomasum in Cattle by Adding Zeolite Mineral to Feeds
Gürbüz AKSOY, Halil Selçuk BİRİCİK, Mehmet AVCI, Aydın DAŞ
Full Text:PDF
 
32-39
7. Gerze Horoz ve Tavuklarının (Gallus domesticus) Tunica Fibrosa Bulbi’si Üzerinde Anatomik, Histolojik ve Elektron Mikroskobik İncelemeler
Anatomical, Histological and Electron Microscopic Studies on Tunica Fibrosa Bulbi of Gerze Rooster and Chickens (Gallus domesticus)
Nazan GEZER İNCE, Burcu ONUK, Emel ALAN, Sedef SELVİLER SİZER, Aydın ALAN, Murat KABAK
Full Text:PDF
 
40-44
8. Evaluation of Slaughter Weights and Carcass Traits of Bulls Marketed in South Marmara Region of Turkey
Türkiye’nin Güney Marmara Bölgesinde Pazara Sunulan Erkek Sığırların Kesim Ağırlığı ve Karkas Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Sena ARDICLI, Deniz DINCEL, Faruk BALCI
Full Text:PDF
 
45-50
9. Sivas ve Yöresinde Sığır Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi
Investigation of Prevalance of Foot Diseases in the Cattle in the Region of Sivas
İbrahim YURDAKUL, İlker ŞEN
Full Text:PDF
 
51-55
10. Sivas Yöresindeki Koyunlarda Schmallenberg Virus Enfeksiyonunun Seroprevalansının Belirlenmesi
Seroprevalence of Schmallenberg Virus Infection in Sheep in Sivas Province
Adem ELMAS, Öznur ASLAN, Kezban Can ŞAHNA
Full Text:PDF
 
56-59
11. Bazı Kaba Yemlere Farklı Seviyelerde İlave Edilen Söğüt Ağacı (Salix Alba) Yaprağının İn Vitro Sindirim ve Metan Oluşumu Üzerine Etkisi
The Effect of Willow Tree (Salix Alba) Leafs Added at Different Levels to Some Roughages on In Vitro Digestibility and Methane Production
Ahmet ORUÇ, Mehmet AVCI
Full Text:PDF
 
60-66
12. Yonca Kuru Otu ve Süt Sığırı Rasyonuna Zeolit ve Meşe Palamudu İlavesinin İn Vitro Organik Madde Sindirimi ve Metan Oluşumu Üzerine Etkisi
Effect of Zeolite and Acorn Added to Alfalfa Hay and Dairy Cattle Ration on In Vitro Organic Matter Digestibility and Methane Production
Zeynettin ECE, Mehmet AVCI
Full Text:PDF
 
67-73
13. Fırat ve Dicle Nehri’nde Yaşayan Achantobrama marmid (Heckel, 1843) Popülasyonlarında Genetik Çeşitliliğin mtDNA cyt b Gen Dizileri Kullanılarak Belirlenmesi
Determination of Genetic Diversity in Achantobrama marmid (Heckel, 1843) Populations of Euphrates and Tigris River by Using mtDNA cyt b Gene Sequences
Arif PARMAKSIZ, Arslan ALTUNDAĞ
Full Text:PDF
 
74-78
14. Ruminant Abortus Vakalarında Coxiella burnetii’nin Real Time PCR ile Araştırılması
Investigation of Coxiella burnetii by Real-Time PCR in Ruminant Abortus Cases
Sevil ERDENLİĞ GÜRBİLEK, Oktay KESKİN, Akın YİĞİN, Osman Yaşar TEL
Full Text:PDF
 
79-83
15. Hipertrofik Kardiyomyopatili Kedilerde Trombosit ve Ortalama Trombosit Hacmi Düzeyleri Erken Emboli Oluşumunu Belirlemede Kullanılabilir mi?
Is It Possible to Use Platelet and Mean Platelet Volume for Early Identification of Thrombus Formation in Cats with Hypertrophic Cardiomyopathy?
Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Hadi ALİHOSSEİNİ, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
Full Text:PDF
 
84-88
16. Döl Tutmayan İneklerde İmmunolojik İnfertilitenin Araştırılması
Investigation of Immunological Infertility in Repeat Breeder Cows
B. Kemal GÜMÜŞAY, İshak GÖKÇEK,  İlker YAVAŞ
Full Text:PDF
 
89-92
17. Teke Spermasının +4 C’de Payet, Ependorf ve Falkon Tüplerinde Saklanmasının Spermatolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Effect of Straw, Eppendorf and Falcon Tubes on Buck Semen Spermatological Parmeters at +4 ⁰C Storage
Muhammed Enes İNANÇ, Şükrü GÜNGÖR, Fatıma DİNÇ, Ayhan ATA
Full Text:PDF
 
93-97
18. Martılarda (Laridae spp.) Cranium’un Üç Boyutlu Modellemesi
Three-Dimensional Modeling of Cranium in Seagulls (Laridae spp.)
Nazan GEZER İNCE, İsmail DEMİRCİOĞLU, Bestami YILMAZ, Adem AĞYAR, Abdurrahim DUSAK
Full Text:PDF
 
 
98-101
19. Practical Field Applications for Reducing Infectious Diseases of 0-6 Months Calves and Their Results
0-6 Aylık Buzağılarda Bulaşıcı Hastalıkların Azaltılması ve Sonuçları için Pratik Saha Uygulamaları
Sevim KASAP, Ethem Mutlu TEMIZEL, Gulsah AKGUL, Sezgin SENTURK
Full Text:PDF
 
102-107
20. Deve (Camelus dromedarius) İnce Barsak Mukozasında Plazma Hücresi ve Eozinofil Granulosit Dağılımının Belirlenmesi
Determination of the Plasma Cells and Eosinophil Granulocytes Distribution in the Small Intestine Mucosa of the Camel (Camelus dromedarius)
Deniz KORKMAZ, İsmail Şah HAREM
Full Text:PDF
 
108-113
21. İneklerde Tohumlama Sonrası Uygulanan Lesirelin Asetat (GnRH Analogu)'ın Gebelik Oranları Üzerine Etkisi
Effect on Pregnancy Rates of Injected Lecirelin Acetate (GnRH analogue) after Insemination in the Cows
Coşkun CAN, Hamit YILDIZ
Full Text:PDF
 
114-118
22. Ratlarda Sisplatin Kaynaklı Nefrotoksisite Üzerine Naringeninin Koruyucu Etkisinin İncelenmesi
Investigation of the Protective Effect of Naringenin on the Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats
İsmail KOYUNCU
Full Text:PDF
 
119-125
23. Bazı Aromatik Bitkilerin Geleneksel Lavaş Peyniri Üretiminde Biyosidal Etkileri
Biocidal Effects of Some Aromatic Plants on the Production of Traditional Lavas Cheese
Serap KILIÇ ALTUN, Hikmet DİNÇ, Hisamettin DURMAZ
Full Text:PDF
 
126-129
Olgu Sunumu/Case Report
 
 
24. Fine-Needle Aspiration Cytology of Malignant Fibrous Histiocytoma (Giant Cell Type) in an Angora Cat
Bir Ankara Kedisi’nde Malign Fibröz Histiositomun (Dev Hücreli Tip) İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi
Nihat YUMUSAK, Murat CALISKAN, Osman KUTSAL
Full Text:PDF
 
130-132

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ