Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine

2018 Yılı 7. Cilt 2. Sayı


Yayın ve Danışma Kurulu

Bu Sayının Hakem Listesi
 Referees List of This Issue 
 
 
İçindekiler / Contents
 
Araştırma Makaleleri / Research Articles                                                                              Sayfa /Page
 
1. Kangal Köpeklerinde Trachea’nın Bilgisayarlı Tomografi ile Üç Boyutlu Değerlendirilmesi.
Three Dimensional Evoluation of Trachea with Computed Tomography in The Kangal Dogs
Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Zait Ender ÖZKAN, Saime Betül BAYGELDİ,
Yeşim ASLAN KANMAZ
Full Text: PDF
 
133-137
2. Effects of Oleuropein on Hyperglycemia, Total Oxidant and Antioxidant Capacity in Streptozotosin-Diabetic Rats Treated with Metformin and Insulin.
Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulmuş ve Metformin-İnsülin ile Diyabet Tedavisi Gören Ratlarda, Oleuropeinin Hiperglisemi, Total Oksidan ve Total Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkileri.
Nadide Nabil KAMİLOĞLU, Hülya DAĞDELEN HASTÜRK
Full Text: PDF
 
138-143
3. Şanlıurfa Yöresinde Maedi-Visna Virus (MVV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması.
Serologically Investigation of Maedi-Visna Virus Infection (MVV) in Şanlıurfa Precincts.
Hikmet ÜN, İrfan ÖZGÜNLÜK, Mehmet ÇABALAR
Full Text: PDF
 
144-148
4. Fiziksel ve Kimyasal Koşulların Çeşitli Yöntemlerle Elde Edilmiş Viral DNA’ya Etkileri.
The Effects of Physical and Chemical Conditions on Viral DNA Obtained by Various Methods.
Zeynep AKKUTAY-YOLDAR
Full Text: PDF
 
149-153
5. Yüksek Yağlı Diyet ile Beslenen Ratlarda Mate (Ilex paraguariensis) Çayının Obeziteyi Önleyici Etkisinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak Araştırılması.
Histopathological and Biochemical Investigation of the Effects of Mate (Ilex paraguariensis) Tea on Antiobesity Effect in Rats Fed with High Fat Diet.
Ahmet UYAR, Erhan ESİM
Full Text: PDF
 
154-161
6. Koyun ve Keçilerde Doğumun İndüksiyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
Evaluation of Induction of Parturition Results in Sheep and Goats.
E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
Full Text: PDF
 
162-167
7. Sütçü İneklerde Pnömovagina ile Açlık Çukurluğu Derinliği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Ön Çalışma.
Determination of the Correlation between Pneumovagina and Depth of the Paralumbar Fossa in Dairy Cows: A Preliminary Study.
E. Sinem ÖZDEMİR SALCI, Kamil SEYREK İNTAŞ
Full Text: PDF
 
168-172
8. Intrarenal Segmentation of the Renal Arteries in the Red Fox (Vulpes Vulpes Leinnoleus 1758) from Anatolia.
 Anadolu'daki Kırmızı Tilki (Vulpes Vulpes Leinnoleus 1758) Böbrek Arterlerinin İntrarenal Segmentasyonu.
Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Özdemir DERVİŞ, Mehmet CAN, Gürsoy AKSOY
Full Text: PDF
 
173-178
9. Akrep Antivenomunun İmmunassay Yöntem Üzerindeki İnterferans Etkisinin Deneysel Araştırılması
Experimental Investigation of Interference Effect of Scorpion Antivenom on Immunoassay Method.
Ataman GÖNEL
Full Text: PDF
 
179-185
10. Serological Investigation of Equine Viral Arteritis Infection in Donkeys and Horses in the Eastern Anatolia Region.
Doğu Anadolu Bölgesinde At ve Eşeklerde Equine Viral Arteritis Efeksiyonunun Serolojik Olarak Araştırılması.
Sibel GÜR, Metin GÜRÇAY, Bünyamin İREHAN, Turhan TURAN
Full Text: PDF
 
186-191
11. Deneysel Diyabetik Ratlarda Ardıç (Juniperus communis L.) Yağının Nefropati Üzerine Etkileri.
Effects of Juniperus communis L. Oil on Nephropathy in Experimental Diabetic Rats.
Turan YAMAN, Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU
Full Text: PDF
 
192-199
12. Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi.
Effect of Zeolite Mineral on Animal Welfare in Natural Shelters, Sanliurfa Region.
Gürbüz AKSOY, Mehmet AVCI, Halil Selçuk BİRİCİK, Oktay KAPLAN, Muğdat YERTÜRK
Full Text: PDF
 
200-206
13. Ağrı İlinde Sığırlarda Ayak Hastalıkları Prevalansının Belirlenmesi.
Determination of Prevalence of Foot Diseases in the Cattle in Ağrı Province.
Selvinaz YAKAN
Full Text: PDF
 
207-212
14. Buzağılarda Doğum Sırasında ve Sonrasında Şekillenen Kırık Olgularının ve Sağaltım Yöntemlerinin Değerlendirilmesi.
Treatment Methods and Evaluation of Fracture Cases Shaped During and After Birth in Calves.
İbrahim YURDAKUL
Full Text: PDF
 
213-218
15. Broiler Piliçlerde A Vitamin Yokluğunda Patolojik Bulgular.
Pathological Findings in Broiler Chicks with Vitamin A Deficiency.
Aydın ÇEVİK
Full Text: PDF
 
219-221
16. Pathomorphologic Characteristics of Non-Neoplastic Lesions in Bovine Urinary Bladders.
Sığır İdrar Keselerindeki Non-neoplastik Lezyonların Patomorfolojik Özellikleri.
Hikmet KELES, Mehmet Fatih BOZKURT, Zafer OZYILDIZ, Mehmet Eray ALCIGIR
Full Text: PDF
 
222-228
17. Probiyotik Etkili Bifidobacterium longum ATCC 15707’nin, Staphylococcus aureus ATCC 29213’e İn-vitro Etkisinin Real-Time PCR Yöntemi ile İncelenmesi.
Investigation of In vitro Effects of Probiotic Bifidobacterium longum ATCC 15707 on Staphylococcus aureus ATCC 29213 by Real-Time PCR.
Akın YİĞİN, Mehmet DEMİRCİ
Full Text: PDF
 
229-232
Olgu Sunumu/Case Report
 
18. Mannheimia haemolytica İzole Edilen Pyometralı Bir Kedi Uterusunun Anormal Genişlemesi.
An Unusual Enlargement Of Pyometric Uterus Of A Cat From Which Mannheimia haemolytica Was Isolated.
Zeynep GÜNAY UÇMAK, Belgi DİREN SIĞIRCI, Melih UÇMAK, Ali Can ÇETİN, Kemal METİNER, Barış HALAÇ
Full Text: PDF
 
233-236
 
 

BOLOGNA

 

MEZUN BİLGİ SİSTEMİ