T.C.

HARRRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve Tanımı:

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin, Eğitim-Öğretim sürecinde edindikleri bilgi ve becerilerini geliştirmek, mesleki görgü ve uygulama deneyimlerini arttırmak için yapacakları eğitimin bir parçası olan zorunlu stajın ilke ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak:

Madde 2- Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam:

Madde 3- Bu Yönerge, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerini kapsar.

Tanımlar:

Madde 4: Bu yönergede geçen,

Üniversite :Harran Üniversitesini,

Senato :Harran Üniversitesi Senatosunu,

Fakülte :Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesini,

Yönetim kurulu :Harran ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Yönetim Kurulunu,

Dekanlık :Harran ÜniversitesiVeteriner Fakültesi Dekanlığını,

Staj komisyonu :Staj işlemlerini yürütmek amacı ile Dekanlık tarafından

görevlendirilen komisyonu,

Mülakat komisyonu :Yurt dışına staj için gönderilecek öğrencilerin seçimi için, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komisyonu,

Staj yeri sorumlusu: Staj yapılan birimin sorumlu Veteriner Hekimini ifade eder.

Staj Zamanı ve Süresi:

Madde 5- Fakülte öğrencileri, ders ve sınav dönemlerinin dışında olmak üzere 4. Sınıf (8. Yarıyıl) sonun da Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihler arasında en az 160 saat (20 iş günü ) süreyle staj yapmak zorundadır. Ancak; zorunlu durumlarda, Mazeret beyan eden öğrenciye mazeretinin yönetim kurulunun uygun görmesi koşuluyla 10. Yarıyıl bitiminde de staj yaptırılabilir.

Staj Yapabilme Şartları:

Madde 6- Öğrenciler, yaz stajı uygulamasına başlayabilmeleri için 4. Sınıf’ta (7. ve 8. dönem) verilen derslerin AKTS’lerinin başarı durumuna bakılmaksızın en az % 50’sini almak zorundadır.

Staj Yerleri:

Madde 7- Staj kurum içi ve / veya dışı olmak üzere yurt içi ya / yada yurt dışında uygun görülen kamu veya Özel Veteriner birimlerinde yapılabilir.Kurum içi staj, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yaptırılır. Kurum dışı staj, Yönetim Kurulunun belirleyerek ilan edeceği aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

a) Veteriner Fakültelerinin Anabilim Dallarında,

b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlara bağlı birimlerde,

c) Özel Veteriner Kliniklerinde,

d) Belediyelerin Veteriner Müdürlüklerine bağlı birimlerde ,

e) Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt yumurta, balık ve arıcılık ürünleri üretim ile yem ve mama sanayinde ),

f) Aşı ve İlaç Sanayinde,

g) Resmi ve Özel Mezbaha ve Kombinalarda,

h) Resmi ve Özel hayvan hastanelerinde,

i) Fakülte yönetim kurulunun uygun göreceği diğer kurum ve kuruluşlarda.

Yurt dışına staj için gönderilecek öğrenciler, Yönetim Kurulunun belirleyeceği mülakat komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon, öğrencinin derslerdeki başarı durumu, yabancı dil bilgisi ve disiplin durumunu dikkate alır.

Stajın Yürütülmesi:

Madde 8-Staj Komisyonu, stajın organizasyonunu ve staj yerlerinde stajın amaca uygun olarak yürütülmesini düzenler.

Staj Yerlerinin Tespiti:

Madde 9- Staj yerlerinin tespitini yönetim kurulu yapar, resmi izinlerin alınması ise Fakülte Dekanlığınca yürütülür.

Devam Zorunluluğu:

Madde 10- Staja devam zorunludur. Devam edilmeyen günler telafi edilmek koşuluyla staj süresinin

%20’sinigeçemez. Aksi takdir de öğrenci başarısız sayılır.

Stajın Uygulanması:

Madde 11- Yönetim Kurulu her yıl Mayıs ayının ilk yarısı içinde staj yeri, dönemi ve kontenjanlarını ilan eder. Öğrenciler Mayıs ayı ikinci yarısında staj yapmak istedikleri yer ve dönemi belirten birer dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvururlar. Yönetim Kurulu Haziran ayının ilk haftasında öğrencilerin başvurularını karara bağlar.

Madde 12-Fakültede staj yapacak öğrenci kontenjanının en çok %20’si diğer eğitim kurumlarından gelen talepler için ayrılır.

Öğrencilerin SorumluluklarıÖğrencilerin Sorumlulukları

Madde 13-Öğrenciler;

(a) Staj yerinde verilen görevleri zamanında, istenen şekilde ve eksiksiz olarak yapmak zorundadırlar. Bu görevlerini, o kurum veya kuruluştaki ilgili kişilerin gözetimi ve denetimi altında yaparlar.

(b) Staj yerindeki her türlü araç ve gereci dikkatle kullanmak ve iş güvenliği kurallarına azami ölçüde uymak zorundadırlar. Aksine hareket edenler, meydana gelecek zararı tazminle yükümlüdürler.

(c) Beyaz önlük veya ilgili kurumun uygun göreceği iş kıyafetini giymek zorundadırlar.

(d) Staj yerlerini Dekanlıktan izinsiz değiştiremezler ve mazeretsiz staj yerini terk edemezler.

(e) Staj yaptıkları yerde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin kurallarına uymakla yükümlüdürler. Uymayanlar hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

(f) Staj yerinde boykot, grev, işi yavaşlatma vb. eylem ve faaliyetlere katılamaz, bunları destekleyemez ve propaganda yapamazlar. Staj yerinde, herhangi bir şekilde siyasi veya ideolojik faaliyette bulunamazlar.

Madde 14- Staj yapacak öğrencilere ait gerekli belgeler, Fakülte Dekanlığınca staj yeri sorumlusuna gönderilir. Staj sonunda, staj defteri staj yapılan birimin sorumlusu tarafından ve / veya yetkili amirce onaylanan staj değerlendirme belgesi ile birlikte staj bitimini takip eden bir ay içerisinde gizli olarak kapalı zarf içerisinde öğrenciler ya da posta ile Fakülte Dekanlığına gönderilir.Gerekli belgelerin süresi içerisinde Dekanlığa iletilmemesi durumunda öğrenci staj uygulamasından başarısız olarak kabul edilir.

Madde 15- Öğrenciler, staj yerlerine geliş - gidiş ile diğer masrafları kendileri karşılar.

Stajın Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi

Madde 16- Öğrenciler staj belgelerini, Uygulamayı takip eden Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılının ilk 1 ayı içerisinde staj komisyonuna teslim etmek zorundadır. Staj Komisyonu bir ay içerisinde gerekli incelemeleri yaparak sonuçlandırır. Sonuçlar; Fakülte Yönetim Kurulunun onayından sonra ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

Madde 17- Staj değerlendirme sonuçları ‘başarılı’ veya ‘başarısız’ olarak belirtilir. Öğrenciler mezun olabilmek için, staj uygulamalarından başarılı olmak zorundadırlar. Staj uygulamaları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, başarılı olamadıkları staj uygulamalarını bir sonraki yılın staj döneminde tekrarlamak zorundadırlar

Madde 18- Staj komisyonu stajın düzenli yürütülmesi ve denetlenmesini sağlar. Görülen aksaklıkları düzeltilmesi amacıyla Yönetim Kurulu’na bildirir.

Madde 19- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Fakülte yönetim kurulu kararları uygulanır.

Madde 20- Bu Yönerge, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere, Harran Üniversitesi Senatosunun onayı ile kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı yürütür.