Harran Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Dergisi
Harran University Journal of the Faculty of Veterinary Medicine
2017 Yılı 6. Cilt 1. Sayı

(Bu Sayının Hakem Listesi)
İçindekiler / Contents
 
Araştırma Makaleleri / Research Articles

 
Sayfa / Page
  1. Diyetsel Zeolitin, Japon Bıldırcınlarında Besi Performansı ve Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Dietary Zeolite, Fattening Performance and its Effect on Some Biochemical Parameters in Japanese Quail
Mehmet Hanifi DURAK, Tahir BAYRIL, Aynur ŞİMŞEK, İlyas ALAK, Esra GÖKALP, Sema GÜRGÖZE
Full Text: PDF
 
1-5
  2. Kliniğimize Gelen Koyun ve Keçi Dystocia Olgularının Değerlendirilmesi: Etiyoloji, Klinik Yaklaşım ve Sonuçlar
Evaluation of Sheep and Goat Dystocia Cases Submitted to Our Clinic: Etiology, Clinical Approach and Results
Ömer KORKMAZ, Hayrettin ÇETİN, Mehmet Osman ATLI, Abuzer Kafar ZONTURLU
Full Text: PDF
 
6-10
  3. Ratlarda Parasetamol ile Oluşturulan Hepatotoksisite Üzerine Taraxacum officinale Etanol Ekstraktının Etkisi
The Effect of Taraxacum officinale Ethanol Extract on Paracetamol Induced Hepatotoxicity in Rats
Esra AKTAŞ ŞENOCAK, Betül APAYDIN YILDIRIM
Full Text: PDF
 
11-18
  4. Sığırlarda Ahır Zemin Tiplerinin Ayak Hastalıkları ve Tırnak Deformasyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Cattle in the Diseases of Stable Ground Foot Type and Nail on the Effects of Deformation
Mehmet Cengiz HAN, Aydın SAĞLIYAN, Eren POLAT
Full Text: PDF
 
19-24
  5. Kısırlaştırılan Kedilerde Krom Pikolinatın Ağırlık Artışı, Morfometrik Ölçümler ile Kan Lipid ve Leptin Seviyelerine Etkisi
Effects of Chromium Picolinate on Weight Gain, Morphometric Measurements and, Blood Lipid and Leptin Levels in Gonadectomized Cats
Öznur ASLAN, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Fatma UYANIK, Yücel ÇAM, Kazım GÜVENÇ,
Kutlay GÜRBULAK
Full Text: PDF
 
25-31
  6. Detection of Listeria monocytogenes in Fried Fish, Processing Slab and Tools in Kwara State, Nigeria
Nijerya’nın Kwara Eyaletinde Tüketime Sunulan Kızartılmış Balıklar ile Bu Amaçla Kullanılan İşleme Levhası ve Aletlerde Listeria monocytogenes Varlığının Belirlenmesi
Ibrahim ADESHINA, Mozeedah ABDULWAHAB, Yusuf Adetunji ADEWALE, Sa'adu Bala SULEIMAN, Lateef Oloyede TIAMIYU
Full Text: PDF
 
32-37
  7. Kırşehir İli Merkez İlçede Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi
Economic Analysis of Cattle Fattening Enterprises in the Centre of Kırşehir Province
Coşkun ÇELİK, Savaş SARIÖZKAN
Full Text: PDF
 
38-45
  8. Laktasyondaki İneklerde Tohumlama Anında Azaltılan GnRH Dozunun Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
The Effect of Reduced Dose of GnRH Administered at the Time of Insemination on Pregnancy Rate in Lactating Dairy Cows
Ramazan SERTKOL, Mustafa Kemal SARIBAY
Full Text: PDF
 
46-50
  9. A Comparison of the Performance of Exfoliative Cytopathology, Polymerase Chain Reaction (PCR), Culture and ELISA in the Detection of Brucella canis
Brucella canis’in Tanısında Eksfolyatif Sitopatoloji Verilerinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR),  Kültür ve ELISA Yöntemleri ile Karşılaştırması
Nihat YUMUSAK, Pelin Fatos POLAT, Sevil ERDENLIG GURBILEK, Cigdem CEBI SEN, Rahsan YILMAZ
Full Text: PDF
 
51-56
  10. GAP Bölgesi’nde Pestisit Satış Yerlerinde Çalışanlarda Kolinesteraz İnhibitörleri ve Karaciğer Enzim Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation of Cholinesterase Inhibitors and Liver Enzyme Levels in Pesticide Dealer Workers of GAP Region
Fatma MUTLU, Zeynep ŞİMŞEK, Mehmet CİCİ
Full Text: PDF
 
57-62
  11. Aydın ve İzmir İllerindeki Koyun ve Keçilerde Pestivirus Enfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması
A Serological and Virological Investigation of the Pestivirus Infections in Sheep and Goats in the Aydin and Izmir Provinces
Zafer Emin URAL, Nural EROL
Full Text: PDF
 
63-68
  12. Köpekte Beynin 3 Tesla Manyetik Rezonans ile 3 Boyutlu Multiplanar Rekonstruksiyonu
3 Dimentional Multiplanar Reconstruction of the Brain at 3 Tesla Magnetic Resonance in Dog
Çağdaş OTO
Full Text: PDF
 
69-72
  13. Sığırlarda Oküler ve Perioküler Tümörlerin Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi
Clinical and Histopathological Evaluation of Bovine Ocular and Periocular Tumors
Ünal YAVUZ, Nihat YUMUŞAK
Full Text: PDF
 
73-78
  14. Koç Spermasının Dondurulmasında Bireysel Farklılıkların Etkisi
Response to Different Semen Extenders of Individual Ram Semen
Çiğdem ÇEBİ ŞEN, Recai KULAKSIZ, Ali DAŞKIN, Ergun AKÇAY
Full Text: PDF
 
79-83
  15. Effect of Adding Different Levels of Dried Molasses Sugar Beet Pulp on the Silage Quality and In Vitro Digestibility of Wet Tomato Pomace Silage
Yaş Domates Posasına Farklı Düzeylerde Melaslı Kuru Şeker Pancarı Posası İlavesinin Silaj Kalitesi ile İn Vitro Sindirim Üzerine Etkisinin Araştırılması
Halim Gökhan SARGIN, Nihat DENEK
Full Text: PDF
 
84-89
  16. Güvercinde (Columbidae columbiformes) Pekten Okulinin Histomorfolojik Yapısı
Histomorphological Structure of Pecten Oculi in Pigeons (Columbidae columbiformes)
Deniz KORKMAZ
Full Text: PDF
 
90-94
Olgu Sunumu / Case Report  
  17. Simental Irkı Bir Buzağıda Çoklu Ürogenital Sistem Anomalisi
Multi Urogenital System Anomalies in a Simmental Calf
Sadık YAYLA, Engin KILIÇ, Hasan ÖZEN, Vedat BARAN, Uğur AYDIN, Emin KARAKURT
Full Text: PDF
 
95-98
  18. Platelet Rich Plasma (PRP) Treatment in a Dog with Heavily Injured Tail due to Tail Chasing Behavior
Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması
Duygu DALĞIN, Yücel MERAL, Taylan ÖNYAY, Metin ÇENESİZ
Full Text: PDF
 
99-101
Derlemeler / Reviews  
  19. Nöroprotektif Etkili Bir Flavonoid: Nobiletin
A Flavonoid has Neuroprotective Effect: Nobiletin
Gül Fatma YARIM, Metin ÇENESİZ, Murat YARIM, Sena ÇENESİZ, Filiz KAZAK
Full Text: PDF
 
102-107
  20. Viral Enfeksiyonlarda Telomeraz Aktivitesi
Telomerase Activity in Viral Infections
Elif BAYRAM, Metin ÇENESİZ, Semra OKUR GÜMÜŞOVA
Full Text: PDF
 
108-111
  21. In Vitro Sitotoksisite Testleri
In Vitro Cytotoxicity Assays
Orhan TOKUR, Abdurrahman AKSOY
Full Text: PDF
 
112-118